Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939 roku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku, ul. Szkolna 1, 59-930 Pieńsk

Miejsca parkingowe: Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: Do budynku Szkoły jest 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowania: budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.