BIBLIOTEKA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIEŃSKU

 

" Kto czyta książki, żyje podwójnie."

UMBERTO ECO

 

Biblioteka znajduje się na II piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku.

Bibliotekarz, nauczyciel dyplomowany mgr Grażyna Stelmach zaprasza czytelników:

PONIEDZIAŁEK - 8.00 - 15.00

WTOREK - 8.00 - 14.00

ŚRODA - 8.00 - 14.00 

CZWARTEK - 8.00 - 14.00

PIĄTEK - 8.00 - 13.00

PRACA PEDAGOGICZNA:

•   udostępnianie zbiorów;
•   udzielanie informacji;
•   poradnictwo w doborze lektury;
•   przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji;
•   indywidualna praca z uczniami;
•   prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;
•   pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, 
związanych z książką i innymi źródłami informacji;
•   informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.

PRACA ORGANIZACYJNO - TECHNICZNA:

•  gromadzenie zbiorów;
•  ewidencja i opracowanie zbiorów;
•  selekcja zbiorów;
•  prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi);
•  planowanie i sprawozdawczość (plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa);
•  prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

PONADTO BIBLIOTEKA ORGANIZUJE: 

•  kiermasze podręczników dla uczniów

•  kiermasze książek we współpracy z wydawnictwami i hurtowniami książek

•  wystawy nowości wydawniczych

•  konkursy czytelnicze

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać:

• uczniowie;
• nauczyciele;
• pracownicy szkoły; 
• uczniowie innych szkół;
• studenci; 
• mieszkańcy Pieńska.

Prawa i obowiązki czytelników:

1. Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

3. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

Rodzaje zbiorów gromadzonych w bibliotece:

KSIĘGOZBIÓR:

•  wydawnictwa informacji bezpośredniej – encyklopedie, leksykony, 
słowniki językowe i rzeczowe, przewodniki, informatory;
•  lektury obowiązkowe i uzupełniające; 
•  literatura popularnonaukowa;
•  literatura piękna;
•  wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa;
•  wydawnictwa o tematyce regionalnej;
•  wydawnictwa z dziedziny pedagogiki, psychologii, dydaktyki 
stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli;
•  literatura z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

DOKUMENTY NIEPUBLIKOWANE:

•  szkolne akty prawne;
•  opracowania własne nauczycieli (scenariusze lekcji, programy kół zainteresowań, 
programy pracy z uczniem zdolnym, testy, regulaminy konkursów, referaty itp.).

Warsztat informacyjny biblioteki:

Księgozbiór podręczny
• encyklopedie ogólne (powszechne);
• encyklopedie specjalne (przedmiotowe);
• słowniki językowe;
• leksykony (słowniki rzeczowe);
• albumy malarstwa.

Katalogi
• alfabetyczny;
• rzeczowy.

Biblioteka zaprasza wszystkich miłośników czytania!!!


Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Polskich Żołnierzy Września 1939 r.
ul. Szkolna 1
59-930 Pieńsk
tel: (0-75) 77-86-510 wew. 58